Opis instalacji/aktualizacji oprogramowania GABeNET

W celu zainstalowania oprogramowania/zaktualizowania oprogramowania GABeNET należy pobrać program instalacyjny zawierający najnowszą jego wersję, uruchomić go i postępować zgodnie z kolejnymi krokami procesu instalacji:

 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetlane jest okno powitalne informujące o numerze wersji GABeNET. Należy wcisnąć przcisk "Dalej>".
 2. Wskazujemy folder, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie GABeNET (zaleca się pozostawić bez zmian i wcisnąć przycisk "Dalej>").
 3. Określamy poprzez wybranie jednej z dwóch opcji komponenty, które mają zostać zainstalowane:
 • instalację programu głównego (GABeNET) i pozostałych aplikacji pakietu (MINSTeL do zarządzania bazami danych i użytkownikami, MGabArch do archiwizowania i odtwarzania danych z archiwum). Opcja ta zalecana jest przy instalacji oprogramowania na pojedynczych niepodłączonych do sieci stanowiskach komputerowych lub na komputerze podłączonym do sieci komputerowej, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych dla innych komputerów.
 • instalację tylko programu GABeNET (bez programów dodatkowych). Opcja ta zalecana jest przy instalacji oprogramowania na stanowiskach podłączonych do sieci komputerowej i łączących się do komputera pełniącego rolę serwera.

  W oknie tym należy wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć "Dalej>".

 1. Określamy jak się będzie nazywała grupa programowa w menu Start zawierająca skróty do aplikacji oprogramowania GABeNET. Zaleca się pozostawić bez zmian i wcisnąć przycisk "Dalej>".
 2. Określamy, czy skróty do programu głównego (GABeNET) mają zostać umieszczone na pulpicie i pasku szybkiego uruchamiania. Po ustawieniu tych opcji należy wcisnąć "Dalej>".
 3. Kolejny krok dotyczy instalacji bazy danych MySQL. Uwaga: pokazane po prawej stronie okno nie będzie wyświetlane, gdy na komputerze, na którym instalowane jest oprogramowanie GABeNET został już wcześniej zainstalowany MySQL. Opcję zostawiamy zaznaczoną, gdy oprogramowanie GABeNET będzie korzystało z bazy danych MySQL zainstalowanej na bieżącym komputerze. Gdy wybrano opcję instalowania MySQL, po wciśnięciu "Dalej" nastąpi uruchomienie instalatora tej bazy danych (uruchomienie tego instalatora może potrwać kilkanascie sekund).
  Jeżeli nie wybrano opcji instalacji MySQL proszę pominąć opisane poniżej etapy aż do punktu 25.
 4. Po rozpakowaniu i uruchomieniu instalatora bazy danych MySQL wyświetlone zostanie okno początkowe. Należy wcisnąć "Next>".
 5. Wybieranie rodzaju instalacji bazy danych MySQL. Dostępne są trzy rodzaje Typical (standardowa), Complete (pełna), Custom (określana przez użytkowanika). Poniżej opisana zostanie pierwsza z nich (Typical), jako wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania GABeNET. W oknie tym należy wcisnąć "Next>".
 6. Instalator MySQL może rozpocząć kopiowanie niezbędnych plików. Należy wcisnąć "Install".
 7. Rozpoczęte zostanie kopiowanie plików.
 8. Po pomyślnym skopiowaniu plików bazy danych MySQL wyświetlone zostaną dwa okna reklamujące m.in. wersję Enterprise serwera MySQL. Wersja Enterprise może być wykorzystywana przez oprogramowanie GABeNET, jednakże użytkownik musiałby ponieść dodatkowy - bardzo wysoki koszt zakupu licencji i coroczne koszty odnawiania licencji. Zainstalowana w poprzednich krokach wersja baza danych MySQL nie generuje kosztów, a w zupełności wystarcza do pracy z oprogramowaniem GABeNET. Na każdym z tych okien należy wcisnąć "Next>".
 9. Wyświetlone okno "Wizard comlete" informuje o zakończeniu kopiowania plików bazy danych MySQL. Zaznaczenie (zalecane) opcji Configure MySQL Server now pozwoli na rozpoczęcie konfigurowania zainstalowanego swrwera MySQL. Wciśniecie "Finish" rozpocznie ten proces.
 10. Konfigurowanie bazy danych MySQL rozpoczyna się wyświetleniem okna powitalnego. Należy wcisnąć "Next>".
 11. W następnym kroku wybieramy zakres konfiguracji serwera. Poniżej opisana zostanie opcja Detailed Configuration, która umożliwia dobranie większej liczby parametrów serwera. Należy wcisnąć przycisk "Next>".
 12. Następny krok pozwala na określenie ile zasobów komputera może być przeznaczone na pracę serwera. Zaleca się wbrać opcję Developer Machine (w przypadku niwielkiego obciążenia serwera - kilka do kilkunastu stanowisk) lub Server Machine (dla serwera mocno obciążonego). Po wybraniu odpowiedniej opcji należy wcisnąć "Next>".
 13. Z uwagi na to, że oprogramowanie GABeNET wykorzystuje mechanizm transakcji w trakcie wprowadzania danych, w oknie wyboru sposobu obsługi transakcji należy wybrać ustawienia domyślne (Multifunctional Database) lub Transactional Database. Wybór ostatniej opcji Non-Transactional Database Only spowoduje wadliwe funkcjonowanie oprogramowania. Należy wybrać opcję pierwszą lub drugą i wcisnąć "Next>".
 14. W następnym kroku mozna określić lokalizację, w której zapisywane będą dane. Należy wcisnąć "Next>".
 15. Kolejne okno pozwala na określenie przewidywanej ilości jednoczesnych połączeń do serwera. Domyślne ustawienia wystarczają dla większości zastosowań. Należy wcisnąć "Next>".
 16. Kolejne okno pozwala na ustawienie m.in. portu komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP. Zaleca się pozostawić domyslne ustawienia, a w przypadku, gdy port 3306 zajęty był przez inny serwer - jego zmianę na inny (opcja dla zaawansowanych użytkowników). Należy wcisnąć "Next>".
 17. Kolejne okno pozwala na ustalenie domyślnego zestawu znaków. Ustawienie tych opcji nie ma znaczenia dla funkcjonowania oprogramowania GABeNET, które przy tworzeniu tabel ustala destaw znaków na utf8. Można wybrać opcję Manual Selected Default Character Set / Collation, a następnie ustawić Character Set na utf8. Należy wcisnąć "Next>".
 18. Kolejne okno pozwala na określenie sposobu pracy serwera MySQL. Zaleca się nie zmieniać ustawień domyslnych i wcisnąć "Next>".
 19. Ustawienie hasła użytkownika root jest najważniejszym momentem w trakcie instalacji bazy danych MySQL. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPAMIĘTAĆ WPROWADZANE W TYM KROKU HASŁO - będzie ono wykorzystywane przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania GABeNET oraz administrowania bazą danych i nadawaniu uprawnień użytkownikom.

  W oknie tym należy wprowadzić hasło użytkownika root, a następnie potwierdzić jego prawidłowość poprzez ponowne jego wpisanie. W oknie tym NIE ZALECA SIĘ:
  - pozostawienie pustego hasła użytkownika root;
  - zaznaczenia opcji Enable root access from remote machines;
  - zaznaczenia opcji Create An Anonymous Acount,

  jako ustawień zmniejszających bezpieczeństwo danych. Po wrpowadzeniu i potwierdzeniu hasła należy wcisnąć "Next>".

 20. Po określeniu parametrów pracy serwera MySQL i zdefiniowaniu hasła użytkownika root wyświetlane jest ostatnie okno narzędzia konfigurującego tę bazę danych. Wciśnięcie Finish spowoduje zapisanie ustawień, uruchomienie serwera i zatwierdzenie hasła administratora.
 21. Prawidłowe wykonanie konfigurowania ustawień bazy danych MySQL spowoduje zaznaczenia wszystkich opcji, jako prawidłowych. Po wciśnięciu Finish konfigurowanie MySQL jest zakończone i można przejść do ostatniego etapu instalacji oprogramowania GABeNET. Ewentualne błędy, które mogą wystąpić przy konfigurowaniu ustawień bazy danych MySQL, to:
 • zablokowanie przez firewall, router lub oprogramowanie antywirusowe portu 3306 (należy doblokować możliwość wykorzystywania tego portu);
 • wykorzystywanie portu 3306 przez inny serwer (należy ustawić w konfigracji serwera MySQL inny numer portu).
 1. Instalator jest gotowy do zainstalowania oprogramowania GABeNET, a wciśnięcie "Instaluj" spowoduje wykonanie tego zadania.
 2. Po skopiowaniu plików wyświetlane jest okno informujące o zakończeniu instalacji oprgramowania GABeNET. Jeżeli zaznaczona będzie opcja Uruchom program GABeNET, program instalacyjny zakończy swoją pracę i uruchomi program głowny pakietu GABeNET.

 

Uwagi:

 1. Aby utworzyć w bazie danych MySQL tabele niezbędne do pracy oprogramowania GABeNET należy najpierw uruchomić program główny pakietu (GABeNET) lub program do administrowania bazą danych i użytkownikami (MINSTeL) na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych MySQL i zalogować się jako użytkownik root. Proces tworzenia niezbędnych tabel trwa kilkanaście sekund i po jego zakończeniu można rozpocząć pracę z oprogramowaniem GABeNET.
 2. Użytkownik root posiada najwyższe uprawnienia w zakresie administrowania serwerem MySQL, jednakże przy standardowej instalacji bazy danych blokowana jest dla tego konta możliwość logowania się do bazy danych z innych komputerów. W zwiazku z tym do pracy w sieci komputerowej należy utworzyć za pomocą programu MINSTeL inne konta użytkowników (uruchomić program MINSTeL jako użytkownik root na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych).
 3. Każdemu z użytkowników oprogramowania należy utworzyć za pomocą programu MINSTeL osobne konta i skonfigurować ich prawa dostępu stosownie do wykonywanych zadań.