3.1.9.2 z dnia:
 • usunięto błąd związany z brakiem możliwości aktualizowania wykazu leków, gdy wykorzystywanych jest kilka baz danych, a dane rejestracyjne są wprowadzane do każdej z baz danych osobno.
3.1.9.1 z dnia:
 • zmodyfikowano sposób generowania wydruków;
 • dodano pasek przewijania w oknie opisu wizyty (wywiad);
 • dokonano drobnych poprawek w interfejsie użytkownika.
3.1.9.0 z dnia:
 • przekompilowano program z nowszą wersją biblioteki FastReport: wynika to z próby usunięcia pojawiającego się w trakcie drukowania dokumentów błędu: "rited" is not a valid integer value.
3.1.8.9 z dnia:
 • ponownie włączono możliwość sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania;
 • wprowadzono weryfikację ważności subskrypcji na uaktualnianie wykazu leków;
 • poprawiono błąd dotyczący nie odświeżania widoku po dwukrotnym kliknięciu na wykaz pacjentów.
3.1.8.8 z dnia:
 • zmodyfikowano interfejs użytkownika;
 • dodano możliwość wpisania informacji dotyczącej uczuleń pacjenta i wyświetlanie jej w "Karcie pacjenta" zaraz po danych podstawowych pacjenta;
 • dodano możliwość wprowadzania informacji o osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie pacjenta;
 • uwidoczniono Id pacjenta w oknie rejestracji;
 • dodano opcję podręcznego rozliczenia, czy pacjent nie zalega z płatnością za poprzednie wizyty lub o ewentualnej nadpłacie;
 • wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości sms pacjentom (np. z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zaplanowanej wizyty);
 • wprowadzono możliwość wysłania wiadomości e-mail do Zespołu autorskiego GABeNET;
 • wprowadzono możliwość dostosowywania wykazu leków do preferencji każdego z użytkowników (lekarzy): lekarz może dodać wybrane leki do grupy leków "preferowanych" i przełączać się pomiędzy wykazem wszystkich leków lub utworzonym indywidualnie przez siebie;
 • wprowadzono możliwość drukowania logo graficznego na wytwarzanych dokumentach (skierowaniach, zaświadczeniach, receptach itp.);
 • poprawiono błędy stwierdzone przez użytkowników (samoczynne zmiany terminów niektórych wizyt w planie wizyt).
3.1.8.7 z dnia:
 • dodano opcję sortowania wykazu pacjentów (po kliknięciu na nazwę kolumny);
 • poprawiono szybkość importu wykazu leków;
 • uzupełniono wykaz leków.
3.1.8.6 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z gubieniem informacji o przepisanych lekach na receptach;
 • dodano możliwość określania wielkości czcionek w kreatorze opisów badań i wizyt;
 • zaimplementowano opcję zapamiętywania położenia okien kreatora opisów badań i wizyt, recept oraz leków;
 • zaimplementowano opcję zapamiętywania szerokości kolumn w widokach tabel.
3.1.8.5 z dnia:
 • aktualizacja wykazu leków na dzień 01.03.2013 r. zgodnie z informacją ujętą obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
3.1.8.4 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z funkcjonowaniem procedury wprowadzania numerów recept z przyznanej puli.
3.1.8.3 z dnia:
 • zmodyfikowano szablony wydruków recept (m.in. zwiększono prawy margines recept);
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania kodu paskowego numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy sytuacji, gdy ww. numer nie został przez użytkownika określony);
 • zmodyfikowano procedurę obsługi szerokości pól "Opisy dotychczasowych badań i wizyt" oraz "Dzisiejsza wizyta".
3.1.8.2 z dnia:
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania i funkcjonowanie widoku "Opisy dotychczasowych badań i wizyt" w zakładce "Opisy wizyt".
3.1.8.1 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z niewłaściwym wyliczaniem sumy kontrolnej do kodu paskowego numeru prawa wykonywania zawodu.
3.1.8.0 z dnia:
 • poprawiono błąd pojawiający się podczas archiwizacji danych;
 • przyspieszono archiwizowanie danych.
3.1.7.9 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z niewłaściwym określaniem numeru prawa wykonywania lekarza ujmowanym na kodzie paskowym przy wydruku recepty.
3.1.7.8 z dnia:
 • uwzględniono nowe uwarunkowania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, a w tym: ujęto na szablonach recept kody paskowe identyfikujące pacjenta, świadczeniodawcę oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, dodano nowy szablon wydruku recept ("Rpw.").
3.1.7.7 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości wyboru źródła sygnału video.
3.1.7.6 z dnia:
 • dodano możliwość podsumowania wyników badania dodatkowego (np. satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące);
 • wyodrębniono dodatkową grupę materiałów pozwalających uzupełnić dokumentację medyczną - zeskanowane dokumenty, co umożliwia np. dołączenie dotychczasowej kartoteki lub dokumentacji zewnętrznej do bazy danych. Uwaga, przed korzystaniem z tej funkcji należy dostosować serwer MySQL do zapisywania większych plików zmieniając w pliku my.ini odpowiednie parametry.
3.1.7.5 z dnia:
 • zaimplementowano opcję sprawdzania aktualności programu i jego uaktualniania do nowej wersji;
 • dodano możliwość zakupu licencji bezpośrednio z programu (w oparciu o serwisy Przelewy24.pl i Transferuj.pl);
 • dodano okno informujące o wersji i właścicielu licencji.
3.1.7.4 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości nawigacji w prawym panelu wykazu leków.
3.1.7.3 z dnia:

Dodano przycisk nawigacyjny wyświetlający na podstawie planu wizyt listę zaplanowanych "na dziś" przyjęć pacjentów (nazwisko, imię i godzinę przyjęcia) oraz wskazujący, że pacjent już został przyjęty.

Dla użytkowników, którzy oznaczeni są wbazie danych jako Lekarze lub posiadają prawo do otwierania zakładek "Opis wizyt" lub "Badania dodatkowe" wyświetlana jest lista pacjentów zaplanowanych do przyjęcia przez tę osobę.

Dla użytkowników, którzy nie posiadają ww. uprawnień wyświetlana jest lista wszystkich zaplanowanych przyjęć zawierająca oprócz nazwiska, imiena pacjenta i godz. przyjęcia, także osobę, która ma przyjąć pacjenta.

Kliknięcie na danych pacjenta wyszukuje go na wykazie pacjentów.

3.1.7.2 z dnia:
 • dokonano optymalizacji wykazu leków w kontekście szybszego otwierania i wyszukiwania danych.
3.1.7.1 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z nieprawidłowym drukowaniem kodu paskowego na recepcie zawierającej recepturę.
3.1.7.0 z dnia:
 • usunięto błąd pojawiający się podczas importu wykazu leków.
3.1.6.9 z dnia:
 • zmodyfikowano proces zapisu danych (rejestracja nowego pacjenta oraz sporządzanie nowego badania dodatkowego) w kontekście przydzielania identyfikatorów rekordów podczas pracy grupowej (na kilku stanowiskach).
3.1.6.8 z dnia:
 • uaktualniono wykaz leków uwzględniając informacje o refundacji ujęte w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r.
3.1.6.7 z dnia:
 • zaimplementowano możliwość modyfikowania i zapisywania rozdzielczości obrazów pobieranych z aparatury medycznej.
3.1.6.6 z dnia:
 • poprawiono błąd w sposobie wyświetlania w "Opisach dotychczasowych badań i wizyt";
 • poprawiono funkcjonowanie okna drukowania recept (po wydrukowaniu poprzednie wpisy dotyczące przepisanych na poprzedniej recepcie leków nie są wyświetlane).
3.1.6.5 z dnia:
 • uaktualniono wykaz leków wg stanu na dzień 1 września 2012 r. (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2012 r.).
3.1.6.4 z dnia:
 • zmodyfikowano okno wykazu leków;
 • poprawiono funkcjonowanie opcji określania dawkowań leków.
3.1.6.3 z dnia:
 • zmodyfikowano sposób funkcjonowania okna z wykazem leków: rozwijalne menu dostępne jest po kliknięciu prawym klawiszem na konkretnym leku, natomiast po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno przepisywania leku;
 • wprowadzono opcję zapisywania ustawień przy drukowaniu opisów badań i wizyt wykonanych w okresie czasu (drukowanie danych specyficznych dla kobiet, w tym kobiet w ciąży oraz dołączania danych graficznych).