3.1.6.2 z dnia:
 • wycofano zmianę w zakresie rejestracji nowego pacjenta (wprowadzona w wersji 3.1.6.1 zmiana generowała błąd).
3.1.6.1 z dnia:
 • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatora nowego pacjenta - wycofano (w wersji 3.1.6.2 ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie);
 • dodano możliwość drukowania recept na papierze ułożonym w poziomie;
 • usunięto błąd pojawiający się przy przełączaniu do recepty recepturowej.
3.1.6.0 z dnia:
 • wprowadzono możliwość zapisywania obrazów z bazy danych do plików graficznych (bmp,jpg,png).
3.1.5.9 z dnia:
 • dodano w "Opiach dotychczasowych badań i wizyt" możliwość podglądu obrazów zapisanych podczas redagowania wywiadu wstępnego.3.1.5.9
3.1.5.8 z dnia:
 • wprowadzono możliwość zapisywania w bazie danych (w badaniach dodatkowych) skanowanych obrazów;
 • wprowadzono możliwość podglądu zapisanych w bazie danych obrazów z badań bezpośrednio w trakcie przeglądania (w zakładce "Opisy wizyt") opisów dotychczasowych badań i wizyt;
 • dodano zmodyfikowany druk zaświadczenia lekarskiego, który umożliwia wprowadzanie długich opisów rozpoznania;
 • dodano w ramach opcji udostępniania dokumentacji medycznej możliwość wyeksportowania danych pacjentów (pojedynczych, kilku lub wszystkich) i wysłanie tych informacji pocztą elektroniczną;
 • dodano w wykazie leków informacje dotyczące producenta i kodu EAN poszczególnych leków;
 • zaktualizowano wykaz leków.
3.1.5.7 z dnia:
 • poprawiono funkcjonowanie opcji sprawdzającej dostępność aktualizacji wykazu leków, dzięki czemu program pozwala na automatyczne zaktualizowanie tego wykazu (a nie tylko ręczne).
3.1.5.6 z dnia:
 • przedłużono okres możliwości korzystania z recept 20-znakowych z 30 czerwca 2012 r. na 31 grudnia 2012 r.
3.1.5.5 z dnia:
 • uaktualniono wykaz leków z uwzględnieniem zapisów ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.
3.1.5.3 z dnia:
 • poprawiono błąd polegający na nie drukowaniu numeru recepty w jej nagłówku.
3.1.5.2 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z generowaniem o jeden numer recepty więcej, niż wprowadzono w puli recept;
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania kodu paskowego na recepcie (gdy recepta nie zawierała żadnych wpisów pojawiał się błędny numer recepty, po wprowadzonej zmianie kod paskowy zostaje wyświetlony dopiero po przepisaniu leku na recepcie).
3.1.5.1 z dnia:
 • uaktualniono wykaz leków zgodnie z załączonym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2012 r.
3.1.5.0 z dnia:
 • dodano możliwość generowania wpisów na nowej recepcie na podstawie wcześniej przepisanych pacjentowi leków (z poprzednich recept). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy w oknie recept kliknąć po prawej stronie przycisku "Dodaj" i wybrać opcję "Wprowadź z poprzednich recept";
 • dokonano zmian w zakresie funkcjonalności okna pobierania obrazów z urządzeń zewnętrznych.
3.1.4.8-9 z dnia:
 • zmodyfikowano zestaw wbudowanych parametrów kreatora opisów badań i wizyt, które się automatycznie przeliczają dodając parametr o nazwie "IloscDniOdOM". Uwzględniając powyższe Zastosowanie w szablonie opisu badania następującej składni:
 • Ostatina miesiączka: <a href="OM" class="DATE">?</a>, co stanowi: <a href="IloscDniOdOM" class="SPIN">?</a> dzień cyklu
 • spowoduje, że po zmianie daty ostatniej miesiączki automatycznie zostanie wyliczona ilość dni od ostatniej miesiączki.
3.1.4.7 z dnia:
 • poprawiono błąd polegający na nie wyświetlaniu wprowadzonych do bazy danych 22-znakowych numerów recept w oknie dostępnych recept;
 • poprawiono błąd w zakresie wyliczania niewłaściwej sumy kontorlnej przy generowaniu 22-znakowych numerów recept z puli. W celu weryfikacji, czy wprowadzone numery recept (22 znakowe) są poprawne można pobrać program rpfix i za jego pomocą dokonać sprawdzenia.
3.1.4.6 z dnia:
 • uzupełniono wykaz leków i uwzględniono w nim zapisy ujęte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r.
3.1.4.5 z dnia:
 • dodano opcję eksportu danych o pacjentach (zgodnie z zapisami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Obecnie dostępna jest możliwość drukowania tych danych i eksport do formatu PDF. Możliwość eksportu danych w formacie XML zostanie dodana w terminie późniejszym;
 • zmodyfikowano zasady funkcjonowania okna kreatora badań i wizyt wprowadzając możliwość wstawiania do tekstu tabulatora, dzięki czemu można tworzyć pseudokolumnowe opisy badań i wizyt (zmieniono sposób funkcjonowania niewykorzystywanego znacznika <z></z>);
 • poprawiono błąd pojawiający się przy generowaniu 20-znakowych numerów recept z przyznanej puli.
3.1.4.4 z dnia:
 • wprowadzono możliwość drukowania recept na druku zgodnym ze wzorem ujętym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich oraz dodano możliwość generowania numerów recept w formacie ujętym w ww. rozporządzeniu (numery recept 22-znakowe). Korzystanie z dotychczas obowiązującego wzoru recept i wykorzystywanie wygenerowanych wcześniej numerów recept (20-znakowych) pozostało dostępne (do dnia 30 czerwca 2012 r.);
 • zmodyfikowano szablony wydruków recept tak, aby dane o przepisanych lekach nie "wchodziły" na obszar przewidziany do wyszczególnienia taksacji;
 • poprawiono drobne błędy związane z funkcjonowaniem okna recept;
 • dodano możliwość zmiany podstawowych danych zalogowanego użytkownika (nazwiska, imienia, tytułu naukowego, specjalizacji i numeru prawa wykonywania zawodu) z poziomu programu głównego (MGABeNET). W tym celu należy z menu programu wybrać "Program->Zmień podstawowe dane zalogowanego użytkownika";
 • wprowadzono możliwość drukowania opisów wizyt (a jedynie opisów badań) w wydruku "Opisów wykonanych badań i wizyt w określonym czasie".
3.1.4.3 z dnia:
 • dodano opcjonalną możliwość włączenia lub wyłączenia archiwizacji danych z wykazu leków, chorób oraz wprowadzonych danych graficznych, co pozwala na przyspieszenie procesu archiwizacji danych kluczowych;
 • poprawiono błąd "Access violation..." pojawiajacy się przy próbie wykonania archiwizacji danych za pomocą programów MGabArch i MINSTeL;
 • poprawiono funkcjonowanie okna recept w przypadku korzystania z recept numerowych.
3.1.4.2 z dnia:
 • uzupełniono wykaz leków uwzględniając informacje ujęte w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.;
 • zmodyfikowano dotychczas wykorzystywany szablon wydruku recept w kontekście ww. obwieszczenia;
 • poprawiono błąd w zakresie funkcjonowania okna z wykazem leków (brak możliwości właściwego wyboru określonego leku);
 • zmodyfikowano okna przepisywania leku oraz modyfikowania przepisanych leków na recepcie;
 • poprawiono błąd w zakresie monitorowania wersji wykazu leków.
3.1.4.1 z dnia:
 • zmodyfikowano sposób wyliczania wieku pacjenta;
 • zmodyfikowano sposób wyświetlania danych adresowych pacjenta;
 • zmodyfikowana szablon wydruku badań i wizyt;
 • poprawiono błąd uniemożliwiający właściwe korzystanie z menu kontekstowego w wykazie leków;
 • dodano możliwość określania sposobu wyświetlania danych o bieżącym pacjencie (plik BiezacyPacjentLabel.txt w folderze instalacyjnym).
3.1.4.0 z dnia:
 • zmodyfikowano okno rejestracji zwolnień lekarskich w kontekście druku ZUS ZLA obowiązującego od 12.01.2011 r. (domyślnie program wyświetla informacje zgodnie z nowym wzorem, można jednak korzystać z poprzedniego wzoru druku poprzez zmianę ustawień w konfiguracji programu);
 • dodano w konfiguracji programu możliwość ustawienia domyślnej ilości dni zwolnienia lekarskiego;
 • dodano możliwość określania domyślnego wskazania lekarskiego odnośnie możliwości chodzenia pacjenta w trakcie zwolnienia lekarskiego;
 • zmodyfikowano zasady edycji opisów badań i wizyt. Wszystkim użytkownikom nałożono ograniczenie, że nie mogą edytować poprzednich opisów, sprzed więcej niż określona za pomocą programu MINSTeL liczby dni (domyślnie opisy można modyfikować tylko w bieżącym dniu). Jedynym użytkownikiem, który nie ma tego typu ograniczeń jest "root". Za pomocą MINSTeL można każdemu z użytkowników ustalić ww. ilość dni.
3.1.3.9 z dnia:
 • poprawiono błąd pojawiający się przy próbie sporządzenia wykazu pacjentów, którym kończą się zwolnienia lekarskie;
 • przywrócono możliwość włączenia funkcji automatycznego uruchamiania kreatora przy redagowaniu nowego badania dodatkowego.
3.1.3.8 z dnia:
 • zmodyfikowano menu rozwijalne w oknie wykazu leków (zmieniono nazwy opcji na czytelniejsze dla użytkownika).
3.1.3.7 z dnia:
 • rozszerzono ofertę oprogramowania GABeNET o tańsze wersje jednostanowiskowe (o takich samych możliwości, jednakże z ograniczeniem możliwości pracy z jednym zalogowanym użytkownikiem do pojedynczej bazy danych);
 • zmodyfikowano i usprawniono funkcjonowanie okna z wykazem leków;
 • uzupełniono wykaz leków.
3.1.3.6 z dnia:
 • uzupełniono wykaz leków.
3.1.3.5 z dnia:
 • wprowadzono możliwość drukowania pustych recept numerowych;
 • poprawiono wybieranie nazwy świadczenia w oknie wstawiania wykonanego świadczenia (rachunki wystawiane dla pacjentów).
3.1.3.4 z dnia:
 • wprowadzono (okno recepty) zliczanie ilości pozostałych do wykorzystania recept numerowych;
 • wprowadzono (okno recepty) możliwość wstawiania pierwszego wolnego numeru recepty z dostępnej puli;
 • dodano opcję planowania następnej wizyty bezpośrednio w zakładce Opisy wizyt.
3.1.3.2-3 z dnia:
 • rozszerzono do dziesiątych części punktu możliwość ich określania w rozliczeniach z NFZ.
3.1.3.1 z dnia:
 • wprowadzono możliwość drukowania rachunków za wykonane świadczenia (aby aktywować tę funkcję należy zalogować się do programu, jako użytkownik "root" i klikając po prawej stronie przycisku "Rozliczenia" wybrać polecenie "Ustawienia");
 • zmodyfikowano sposób wyliczania wieku pacjenta uwzględniając pełną datę urodzenia, a nie tylko rok;
 • dodano trzy schematy kolorów (Office 2010 Blue, Office 2010 Silver, Office 2010 Black).
3.1.3.0 z dnia:
 • poprawiono błąd w zakresie wydruków nowego badania dodatkowego wykonywanego bezpośrednio z okna badania dodatkowego (zamiast opisu drukowany był pusty szablon wydruku).