3.1.2.9 z dnia:
 • poprawiono opcję wydruków (drukowanie na formacie A5 landscape/portrait): zaświadczenia lekarskiego, skierowania do laboratorium oraz skierowania na cytologię ginekologiczną;
 • zmodyfikowano sposób dostępu do zakładki „Badania dodatkowe” w celu poprawienia szybkości dostępu do opisów badań.
3.1.2.8 z dnia:
 • wprowadzono możliwość zaplanowania terminów, w których lekarz jest dostępny i w jakich godzinach będzie przyjmował pacjentów.
3.1.2.7 z dnia:
 • poprawiono błędy związane z funkcjonowaniem okien ewidencjonowania zwolnień lekarskich oraz zapamiętywaniem parametrów w kreatorze opisu wizyt.
3.1.2.6 z dnia:
 • wprowadzono możliwość planowania wizyt pacjentów oddzielnie dla każdego użytkownika programu.
3.1.2.5 z dnia:
 • rozszerzono zakres numerów recept w puli.
3.1.2.4 z dnia:
 • poprawiono błędy funkcjonowania okna kreatora opisów badań i wizyt;
 • dodano możliwość zmiany daty bieżącej wizyty (po podwójnym kliknięciu na belkę tytułową „Dzisiejsza wizyta” w zakładce „Opisy wizyt”);
 • wprowadzono zmianę funkcjonowania okna wstawiania leków do recepty – obecnie w przypadku, gdy zdefiniowano dawkowania leku, po kliknięciu na przycisk „Wstaw” do recepty wstawiany jest lek z pierwszym na liście wpisem dawkowania;
3.1.2.3 z dnia:
 • wprowadzono możliwość rejestrowania zwolnień dłuższych niż 30 dni;
 • zmieniono kod kreskowy w wydruku recepty na „Przeplatany 2 na 5”;
 • zmodyfikowano szablony wydruków pod kątem powiększenia wydruku danych właściciela licencji (praktyki lekarskiej);
 • wprowadzono możliwość sporządzania wykazu osób, którym w zadanym terminie wykonano określone badanie.
3.1.2.2 z dnia:
 • wprowadzono możliwość zapamiętywania wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia druku zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA);
 • zmodyfikowano formularz planowania wizyt tak, aby zapamiętywany był planowany minimalny czas trwania wizyty;
 • zmodyfikowano formularz planowania wizyt tak, aby wyświetlane były odrębnym kolorem soboty, niedziele i święta;
 • dodano na recepcie możliwość określania ilości opakowań przepisywanego leku;
 • poprawiono błąd, polegający na braku możliwości usunięcia leku z wykazu leków;
 • zmodyfikowano instalator GABeNET dostosowując opcje instalacji bazy danych MySQL do systemu operacyjnego Windows (32-bitowej lub 64-bitowej).
3.1.2.1 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości dodania nowego leku do wykazu;
 • poprawiono opcję dodawania leku z wykazu dla recepty numerowej;
 • dostosowano szablon wydruku recepty do obowiązujących zaleceń;
 • zwiększono czytelność recepty poprzez dodanie możliwości drukowania na recepcie danych lekarza oraz jego numer prawa wykonywania zawodu;
 • dodano możliwość sprawdzenia ilości wykonywanych procedur medycznych
 • w określonym czasie.
3.1.2.0 z dnia:
 • poprawiono błąd pojawiający się w niektórych konfiguracjach sprzętowych polegający na braku możliwości połączenia się ze źródłem video przy ponownym włączeniu okna przechwytywania obrazów.
3.1.1.9 z dnia:
 • poprawiono błąd związany ze zmianą identyfikatora rodzaju badania dodatkowego
 • w przypadku zapisu edytowanego szablonu opisu badania/wizyty, co powodowało,
 • że badania nie miały odniesienia do słownika rodzajów badań i nie były wyświetlane. Dostępny jest program, który pozwala przyporządkować opisy do odpowiednich rodzajów badań i usunąć opisany powyżej problem;
 • wprowadzono opcjonalną możliwość nie drukowania obrazów przechwyconych
 • z urządzeń zewnętrznych (usg, kolposkop itp.);
 • wprowadzono zapamiętywanie dla poszczególnych pacjentów ich kodów uprawnień
 • i chorób przewlekłych;
 • dodano możliwość drukowania w nagłówku recepty za numerem REGON ciągu znaków (wymagane przez niektóre apteki);
 • poprawiono błąd dotyczący braku możliwości drukowania kodów paskowych na recepcie z podawaną przez użytkownika recepturą;
 • poprawiono opcję związaną z nagrywaniem sekwencji video w badaniu dodatkowym;
 • dodano możliwość usuwania opisu bieżącej wizyty;
 • poprawiono błąd dotyczący zliczania ilości badań dodatkowych wykonanych
 • w określonym czasie.
3.1.1.7-8 z dnia:

Zmiany dotyczyły tylko wybranych użytkowników.

 • ze względu na zastrzeżenia Fundacji Zdrowia Publicznego (Uniwersytecki Wydawnictwo Medyczne VESALIUS) dotyczące braku zgody Fundacji na upowszechnianie w oprogramowaniu GABeNET wykazu ICD-10, przez co mogło dojść do naruszenia własności intelektualnej – zablokowano możliwość korzystania z tego wykazu;
 • z ww. wykazu do czasu wyjaśnienia i uregulowania tej kwestii;
 • dodano możliwość określania, czy druki medyczne (oprócz recept)) mają być drukowane na domyślnym formacie, czy na formacie A5 (w pionie) oraz czy przed wydrukiem powinno pojawić się okno wyboru drukarki;
 • dodano możliwość przeglądania rozliczenia recept, które zostały wydane pacjentom.
3.1.1.6 z dnia:
 • poprawiono błąd polegający wstawianiu do recepty danych o lekach bez uwzględnienia opcji dotyczących wprowadzonych informacji (taksacji, postaci dawki, opakowania).
3.1.1.5 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z nie drukowaniem recept z określaną przez lekarza recepturą.
3.1.1.4 z dnia:
 • dodano w oknach modyfikowania wydruków menu kontekstowe do poszczególnych pól, co umożliwia szybsze wprowadzanie (wybieranie wcześniej wpisanych) wartości;
 • dodano w oknie podstawowych danych o pacjencie możliwość wybierania z listy informacji dotyczących kodu pocztowego i miejscowości (lista generowana jest na podstawie dotychczasowych wpisów);
 • dodano możliwość określania wielkości liter pól ewidencyjno-adresowych w oknie podstawowych danych o pacjencie;
 • przywrócono możliwość kasowania przez użytkownika z uprawnieniami administratora danych o błędnie wprowadzonej wizycie pacjenta;
 • zmodyfikowano sposób zapamiętywania zakresu informacji dotyczących przepisywanych leków;
 • dodano możliwość przechwytywania obrazów z nagranych sekwencji video (różne formaty, a nie tylko *.avi);
 • usunięto błąd pojawiający się w niektórych przypadkach po potwierdzeniu poprawności wydrukowania recepty.
3.1.1.3 z dnia:
 • dodano możliwość wydrukowania skierowania na badanie cytologii ginekologicznej.
3.1.1.2 z dnia:
 • dodano możliwość przeglądania informacji dotyczących pacjenta zobrazowanych na linii czasu;
 • poprawiono błąd polegający na braku możliwości wpisania „historycznej” wizyty pacjenta w przypadku, gdy w bazie danych nie miał jeszcze wpisanego żadnego opisu wizyty;
 • poprawiono wyliczanie czasu do porodu;
 • przywrócono w oknie logowania programów MGABeNET oraz MGabArch rozwijalnego wykazu baz danych dostępnych dla użytkownika.
3.1.1.1 z dnia:
 • poprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie i odtworzenie kopii danych – błąd wynikał ze zmiany typu danych kilku parametrów biblioteki odpowiedzialnej za obsługę archiwów CAB.
3.1.1.0 z dnia:
 • dodano możliwość wydrukowania tzw. „zaświadczenia becikowego”,
 • wprowadzono możliwość powiadamiania użytkownika o tym, że pacjent nie podał numeru PESEL;
 • poprawiono sposób wyświetlania wykazu użytkowników w programie MINSTeL.
3.1.0.9 z dnia:

poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zmian danych dla użytkownika root.

3.1.0.8 z dnia:
 • dodano autouzupełnianie niektórych pól (nazwisko, imię, kraj, kod, miejscowość, adres) w oknie rejestracji pacjenta;
 • dodano możliwość wyboru przez użytkownika kierunku sortowania (od najwcześniejszej do najnowszej lub od najnowszej do najwcześniejszej) wyświetlanych informacji w obszarze opisów dotychczasowych badań i wizyt
 • wprowadzono sygnalizowanie kolorem czerwonym błędnego numeru PESEL w oknie rejestracji pacjentów.
3.1.0.7 z dnia:

poprawiono błąd, polegający na drukowaniu pozbawionego wprowadzonych danych opisu z nowego badania dodatkowego.

3.1.0.6 z dnia:
 • poprawiono wyświetlanie wprowadzonych parametrów dotyczących ilości porodów, cesarskich cięć, porodów fizjologicznych i poronień;
 • ujednolicono sposób sortowania opisów na wykazie badań (od najnowszego do najstarszego) oraz opisów w polu dotychczasowych badań i wizyt (od najstarszego do najnowszego).
3.1.0.5 z dnia:
 • poprawiono opcję archiwizowania danych – błąd podczas wykonywania kopii zapasowej jako inny użytkownik niż root.
3.1.0.2 z dnia:
 • wprowadzono opcję wyszukiwania pacjentów, którym kończy się zwolnienie lekarskie, a istnieje konieczność kontynuacji zwolnienia;
 • wprowadzono możliwość wyświetlania przy przejściu do zakładki Opisy wizyt powiadomień: pacjentka w ciąży, kończy się zwolnienie lekarskie.
3.1.0.3 z dnia:
 • poprawiono błąd występujący przy rejestracji nowego pacjenta;
 • zmodyfikowano okno edycyjne do wprowadzania opisu „historycznych” wizyt.
3.1.0.1 z dnia:
 • poprawiono błąd występujący się przy zapisywaniu nowego badania dodatkowego przy otwartej zakładce Opis wizyt;
 • poprawiono sposób wyświetlania opisów dotychczasowych badań i wizyt;
 • poprawiono błąd w oknie recept występujący, gdy w programie nie było jeszcze rejestrowanych recept.
3.1.0.0 z dnia:
 • wprowadzono opcję sprawdzania poprawności numerów PESEL;
 • wprowadzono ewidencjonowanie zwolnień;
 • dodano możliwość przygotowywania wywiadu wstępnego;
 • przebudowano planowanie wizyt;
 • zastosowano owe narzędzia raportujące do generowania wydruków;
 • przebudowano moduł odpowiedzialny za drukowanie recept;
 • zmodyfikowano okno przechwytywania video;
 • dodano możliwość zapisania przechwyconej sesji video (pliki *.avi);
 • zrezygnowano z modułu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami bazy danych;
 • przebudowano archiwizację danych i ograniczenia związane z archiwizacją dużych tabel zawierających dane graficzne;
 • przebudowano program konfiguracyjny.
2.7.0.0 z dnia:
 • dodano możliwość przewijania zawartości w oknie kreatora badań oraz oknie przygotowywania szablonu opisu wizyt;
 • dokonano zmian w zakresie sporządzania kopii zapasowej danych;
 • zmodyfikowano program MGabArch przeznaczony do archiwizowania i odzyskiwania z archiwum danych.
2.6.0.0 z dnia:
 • przyspieszono uruchamianie programu i funkcje związane z wyszukiwaniem pacjentów.