Historia modyfikacji

 • 3.1.4.6 z dnia 29.02.2012
  • uzupełniono wykaz leków i uwzględniono w nim zapisy ujęte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r.
    
 • 3.1.4.5 z dnia 27.02.2012
  • dodano opcję eksportu danych o pacjentach (zgodnie z zapisami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Obecnie dostępna jest możliwość drukowania tych danych i eksport do formatu PDF. Możliwość eksportu danych w formacie XML zostanie dodana w terminie późniejszym;
  • zmodyfikowano zasady funkcjonowania okna kreatora badań i wizyt wprowadzając możliwość wstawiania do tekstu tabulatora, dzięki czemu można tworzyć pseudokolumnowe opisy badań i wizyt (zmieniono sposób funkcjonowania niewykorzystywanego znacznika <z></z>);
  • poprawiono błąd pojawiający się przy generowaniu 20-znakowych numerów recept z przyznanej puli.
 • 3.1.4.4 z dnia 26.01.2012
  • wprowadzono możliwość drukowania recept na druku zgodnym ze wzorem ujętym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich oraz dodano możliwość generowania numerów recept w formacie ujętym w ww. rozporządzeniu (numery recept 22-znakowe). Korzystanie z dotychczas obowiązującego wzoru recept i wykorzystywanie wygenerowanych wcześniej numerów recept (20-znakowych) pozostało dostępne (do dnia 30 czerwca 2012 r.);
  • zmodyfikowano szablony wydruków recept tak, aby dane o przepisanych lekach nie "wchodziły" na obszar przewidziany do wyszczególnienia taksacji;
  • poprawiono drobne błędy związane z funkcjonowaniem okna recept;
  • dodano możliwość zmiany podstawowych danych zalogowanego użytkownika (nazwiska, imienia, tytułu naukowego, specjalizacji i numeru prawa wykonywania zawodu) z poziomu programu głównego (MGABeNET). W tym celu należy z menu programu wybrać "Program->Zmień podstawowe dane zalogowanego użytkownika";
  • wprowadzono możliwość drukowania opisów wizyt (a jedynie opisów badań) w wydruku "Opisów wykonanych badań i wizyt w określonym czasie".
 • 3.1.4.3 z dnia 04.01.2012
  • dodano opcjonalną możliwość włączenia lub wyłączenia archiwizacji danych z wykazu leków, chorób oraz wprowadzonych danych graficznych, co pozwala na przyspieszenie procesu archiwizacji danych kluczowych;
  • poprawiono błąd "Access violation..." pojawiajacy się przy próbie wykonania archiwizacji danych za pomocą programów MGabArch i MINSTeL;
  • poprawiono funkcjonowanie okna recept w przypadku korzystania z recept numerowych.
 • 3.1.4.2 z dnia 03.01.2012
  • uzupełniono wykaz leków uwzgledniając informacje ujęte w obieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, srodków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.;
  • zmodyfikowano dotychczas wykorzystywany szablon wydruku recept w kontekście ww. obwieszczenia;
  • poprawiono błąd w zakresie funkcjonowania okna z wykazem leków (brak możliwości właściwego wyboru określonego leku);
  • zmodyfikowano okna przepisywania leku oraz modyfikowania przepisanych leków na recepcie;
  • poprawiono błąd w zakresie monitorowania wersji wykazu leków.
 • 3.1.4.1 z dnia 04.12.2011
  • zmodyfikowano sposób wyliczania wieku pacjenta;
  • zmodyfikowano sposób wyświetlania danych adresowych pacjenta;
  • zmodyfikowana szablon wydruku badań i wizyt;
  • poprawiono błąd uniemożliwiający własciwe korzystanie z menu kontekstowego w wykazie leków;
  • dodano możliwość określania sposobu wyświetlania danych o bieżącym pacjencie (plik BiezacyPacjentLabel.txt w folderze instalacyjnym).
 • 3.1.4.0 z dnia 01.12.2011
  • zmodyfikowano okno rejestracji zwolnień lekarskich w kontekście druku ZUS ZLA obowiązującego od 12.01.2011 r. (domyślnie program wyświetla informacje zgodnie z nowym wzorem, można jednak korzystać z poprzedniego wzoru druku poprzez mianę ustawień w konfiguracji programu);
  • dodano w konfiguracji programu możliwość ustawienia domyślnej ilości dni zwlnienia lekarskiego;
  • dodano mozliwość określania domyślnego wskazania lekarskiego odnośnie możliwości chodzenia pacjenta w trakcie zwolnienia lekarskiego;
  • zmodyfikowano zasady edycji opisów badań i wizyt. Wszystkim użytkownikom nałożono ograniczenie, że nie mogą edytować poprzednich opisów, sprzed więcej niż określona za pomocą programu MINSTeL liczby dni (domyślnie opisy można modyfikować tylko w bieżącym dniu). Jedynym użytkownikiem, który nie ma tego typu ograniczeń jest "root". Za pomocą MINSTeL można każdemu z użytkowników ustalić ww. ilość dni.
 • 3.1.3.9 z dnia 18.11.2011
  • poprawiono błąd pojawiający się przy próbie sporządzenia wykazu pacjentów, którym kończą się zwolnienia lekarskie;
  • przywrócono możliwość włączenia funkcji automatycznego uruchamiania kreatora przy redagowaniu nowego badania dodatkowego.
 • 3.1.3.8 z dnia 18.11.2011
  • zmodyfikowano menu rozwijalne w oknie wykazu leków (zmieniono nazwy opcji na czytelniejsze dla użytkownika).
    
 • 3.1.3.7 z dnia 10.11.2011
  • rozszerzono ofertę oprogramowania GABeNET o tańsze wersje jednostanowiskowe (o takich samych możliwości, jednakże z ograniczeniem możliwości pracy z jednym zalogowanym użytkownikiem do pojedynczej bazy danych);
  • zmodyfikowano i usprawniono funkcjonowanie okna z wykazem leków;
  • uzupełniono wykaz leków.

Strony