Konfiguracja do pobierania obrazów

Oprogramowanie GABeNET pozwala na pobieranie, zapisywanie w bazie danych obrazów i dołącznie ich do opisów badań. Przed skorzystaniem z mozliwości zapisywania danych graficznych do bazy danych należy jednak zmienić ustawienia serwera MySQL. W tym celu należy zmienić lub dopisać (jeżeli nie występują) parametry w pliku my.ini, tak jak podano w panelu po prawej stronie. Plik my.ini (przy standardowej instalacji serwera bazy danych) znajduje się w folderze:

- dla serwera MariaDB: c:\Program Files\MariaDB *\data\;

- dla serwera MySQL: c:\Program Files\MySQL\MySQL Server *\my.ini.

* oznacza wersję serwera bazy danych.

Przy właściwie skonfigurowanej bazie danych obrazy tem mogą być:

  1. Pobierane bezpośrednio z urządzeń zewnętrznych (USG, kolposkop, EKG itp.) w trakcie wykonywania badania;
  2. Wskanowywane;
  3. Wstawianie obrazów z wcześniej zapisanych plików;
  4. Wstawianie obrazów z wcześniej zapisanych sekwencji video (filmów).

Ad. 1. Pobieranie obrazów bezpośrednio z urządzeń zewnętrznych.

Aby wykorzystać tę funkcjonalność należy połączyć urządzenie zewnętrzne (USG, kolposkop itp.) z komputerem poprzez tzw. videograbber. Videograbber powinien obsługiwać technologię DirectShow obsługi strumieni video w Microsoft Windows. Sposób zainstalowania i podłączenia videograbbera do źródła video zależny jest od posiadanego modelu i powinien być opisany w instrukcji dołączonej do tego urządzenia.
Po połączeniu komputera, videograbbera i urządzenia zewnętrznego można pobierać obrazy i dołączać je do bazy danych. W tm celu należy:

  • zalogować się się do programu głównego (MGABeNET);
  • na wykazie wskazać pacjenta i przejść do zakładki "Opis wizyt" lub "Badania dodatkowe";
  • za pomocą przycisku "Kreator badania dodatkowego" na zakładce "Opis wizyt" lub "Nowe badanie dodatkowe" na zakładce "Badania dodatkowe" wybrać określony rodzaj badania, kliknąć na przycisku "Wstaw zdjęcia", a następnie wybrać urządzenie poprzez które będzie przechwytywany obraz z urządzenia zewnętrznego i wcisnąć przycisk "Wykonaj zdjęcia".

Ad 2. Wskanowywanie obrazów może być wykonane analogicznie, jak w pkt. 1, z tą różnicą, że po kliknięciu po prawej stronie przycisku "Wstaw zdjęcia" i wybraniu opcji "Zeskanuj i wstaw":

Ad. 3., 4. Wstawianie obrazów z wcześniej zapisanych plików/sekwencji video.

W tym celu należy:

  • zalogować się się do programu głównego (MGABeNET);
  • na wykazie wskazać pacjenta i przejść do zakładki "Opis wizyt" lub "Badania dodatkowe";
  • za pomocą przycisku "Kreator badania dodatkowego" na zakładce "Opis wizyt" lub "Nowe badanie dodatkowe" na zakładce "Badania dodatkowe" wybrać określony rodzaj badania, kliknąć z prawej strony przycisku "Wstaw zdjęcia" i z menu wybrać odpowiednią opcję z menu.