Programy dodatkowe

Oprogramowanie GABeNET posiada szereg narzędzi, które pozwalają zaimportować dane z innych systemów bazodanowych, zarządzać ustawieniami bazy danych, generować dodatkowe raporty lub ułatwić wykonywanie innych czynności nie związanych bezpośrednio z tym systemem. Poniżej przdstawiono szereg pomocniczych narzędzi podzielonych na kategore:
Kategoria: Archiwizowanie danych
Plik gabsqlarch.exe

Program do archiwizacji i odtwarzania danych (zapis danych tabel do pliku tekstowego SQL).

Kategoria: Importowanie danych z innych programów
Plik impgabinet.exe

Program do importu wykazu pacjentów i opisów badań z programu Gabinet 2.0 firmy PC Komputer (baza danych wykonana w MS Access).

Plik ImpMedyk.exe

Program do importu wykazu pacjentów i opisów wizyt z programu Medyk.

Plik impblsoft.exe

Program do importu danych z oprogramowania Gabinet firmy BL-Soft.

Plik mpimp.exe

Program do importu wykazu pacjentów i opisów wizyt z programu MPSystem. Dane z programu MPSystem muszą być wcześniej wyeksportowane do formatu XML.

W celu zaimportowania danych należy:

  1. Uruchomić program mpSystem, przejść do opcji obsługi gabinetu
  2. Wcisnąć przycisk "Szukaj", aby został wyświetlony wykaz wszystkich pacjentów
  3. Zaznaczyć wszystkich pacjentów na wykazie (np. klikając na pierwszym pacjencie, przesuwając belkę przewijania w dół i przytrzymując na klawiaturze klawisz "Shift" klikając na ostatniego pacjenta na wykazie
  4. Wcisnąć przycisk "Dokumentacja medyczna", a w wyświetlonym oknie przycisk "Zaznacz wszystko"
  5. Wcisnąć przycisk "Zapisz" i wybrać opcję "Zapisz jako XML"
  6. Potwierdzić w oknie dialogowym nazwę pliku (domyślnie zapisywanego jako dokumentacja.xml w folderze dokumentów)
  7. Uruchomić (pobrany wcześniej program mpImp)
  8. Wcisnąć przycisk "Importuj dane z mpSystem" i wskazać wyeksportowany wcześniej plik, zatwierdzić przyciskiem "Otwórz"
  9. Zalogować się do bazy danych oprogramowania GABeNET
  10. Po poprawnym zaimportowaniu danych wyświetlane jest okno podsumowujące. Import danych z mpSystem do oprogramowai GABeNET został zakończony.
Plik impqgabinet.exe

Program przeznaczony do importu danych z programu QGabinet3000 do GABeNET.

Plik lek2gab.exe

Program do importu wykazu pacjentów i opisów wizyt z programu LEKARZ.

Plik impgabpharm.exe

Program do importu danych z GABINET PHARMOINDEX firmy ALTECH

Plik dbf2gab.exe

Program do importowania wykazu pacjentów z plików w formacie XBase (*.dbf). Program umożliwia skojarzenie odpowiadających sobie pól w danych źródłowych i docelowych.

Plik softplimp.exe

Program do importu danych z programu "Gabinet lekarski" firmy PL_SOFT.

Plik ILMPImp.exe

Program przeznaczony do importu danych z Indeksu Leków Medycyny Praktycznej.

Kategoria: Inne
Plik Instalator MKatNarz.exe

Instalator programu do katalogowania aparatury, wyposażenia i narzędzi medycznych. Umożliwia dodawanie do katalogu zdjęć wykonywanych np. bezpośrednio za pomocą kamery internetowej.

Plik GABRap.exe

Program generujący zestawienie wykonanych świadczeń dla pacjentów w określonym czasie.

Plik norec20.exe

Program przeznaczony do zaznaczenia wszystkich recept 20-znakowych, jako wykorzystane. Dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał ręcznie znajdować i zaznaczać tego typu recept.

Kategoria: Pobieranie obrazów z aparatury medycznej
Plik gabgrab.exe

Program przeznaczony do zapisywania obrazów pobieranych z aparatury medycznej (poprzez Videograbber). Obrazy zapisywane są do wskazanego folderu.

Kategoria: Rozwiązywanie problemów
Plik KillSession

Program przeznaczony do zamykania sesji na serwerze.
Serwer baz danych MySQL/MariaDB czasami nie zamyka sesji użytkownika przy zamykaniu programu GABeNET, co powoduje, że ponowne uruchomienie programu jest niemożliwe (komunikat o podłączeniu do bazy danych użytkownika/użytkowników o tym samym loginie). W takie sytuacji koniecznym jest ręczne zamknięcie wcześniejszych sesji.

Plik WDCheck

program do sprawdzenia poprawność zapisu wydrukowanych dokumentów.

Plik GABRUN.exe

Orogram umożliwiający zmianę nazw kont poszczególnych użytkowników. Został opracowany w celu zapewnienia kompatybilności ze starszymi wersjami oprogramowania GABeNET (wersje 1.x i 2.x).

Kategoria: Zarządzanie kontami użytkowników
Plik MRegUser.exe

Program umożliwia przypisanie pojedynczym użytkownikom innych parametrów własciciela licencji, niż ustawione domyslnie w rejestracji oprogramowania GABeNET (przyporządkowanie innego nagłówka w drukowanych dokumentach).

Plik mregusermulti.exe

Program umożliwia przypisanie pojedynczym użytkownikom innych parametrów własciciela licencji, niż ustawione domyslnie w rejestracji oprogramowania GABeNET (przyporządkowanie innego nagłówka w drukowanych dokumentach). Program MRegUserMulti.exe przeznaczony jest do pracy z opcją multi-serwer - synchronizacji danych pomiedzy kilkoma serwerami.

Kategoria: zarządzanie szablonami opisów
Plik Pobierz

Program pozwalający na zarządzanie (modyfikowanie i określanie, czy szablon jest dostępny) szablonami opisu badań i wizyt.