3.2.4.4 z dnia:
 • dodano opcję monitorowanie folderu pod kątem pojawienia się nowych plików DICOM - dane graficzne z tych plików można zaimportować do opisów badań;
 • dodano opcję określenia domyślnego narzędzia do wstawiania danych graficznych (videograbber, skaner, z pliku, monitorowany folder);
 • poprawiono opcję rodzaju opakowania w oknie przepisywania leku.
3.2.4.3 z dnia:
 • poprawiono błąd występujący w niektórych środowiskach związany z aktualizacją wykazu leków;
 • drobne zmiany w planie wizyt.
3.2.4.2 z dnia:
 • przygotowano rozwiązania pozwalające na wdrożenie wersji wielojęzycznej;
 • poprawiono błąd polegający na wstawianiu do opisów tekstów z błędnie zadeklarowanymi polskimi literami;
 • poprawiono błąd polegający na "ucinaniu" ostatniego znaku z wstawianego do opisu tekstu;
 • zmodyfikowano wydruk listy pacjentów przewidzianych do przyjęcia przez poszczególnych lekarzy;
 • zmodyfikowano sposób rejestrowania wizyt (uwzględniono zapisywanie daty i godziny wizyty - do tej pory rejestrowana była tylko data);
 • zmodyfikowano sposób drukowania recept "Rpw";
 • zmodyfikowano i zaktualizowano wykaz leków z uwzględnieniem leków psychotropowych.
3.2.4.1 z dnia:
 • dodano możliwość określania przez użytkowników domyślnego kodu pocztowego i miejscowości wstawianych przy rejestrowaniu nowego pacjenta;
 • poprawiono funkcjonowanie okna z wykazem dokumentów podręcznych;
 • dokonano kilku innych drobnych modyfikacji.
3.2.4.0 z dnia:
 • dodano możliwość ujmowania treści recepty na okulary w wydruku zaleceń dla pacjenta - po zmodyfikowaniu parametrów recepty na okulary program automatycznie ujmuje te dane na druku zaleceń dla pacjenta. Opcja dołączania/wyłączania danych z recepty okularowej umieszczona jest w podglądzie wydruku pod przyciskiem "Parametry wydruku";
 • zmodyfikowano funkcjonowanie recepty na okulary - obecnie (domyślnie) zmiana wartości osi i cylindra dla dali wstawiana jest także dla bliży. Opcja automatycznego uzupełniania tych parametrów dla bliży może być wyłączana;
 • wprowadzono (w konfiguracji programu) możliwość określenia, czy na recepcie powinien być ujmowany wiek pacjenta;
 • poprawiono funkcjonowanie zakładki "Wykonane usługi" (szerokość kolumn jest obecnie automatycznie dopasowywana do treści, dzięki czemu m.in. widoczne są wartości wykonanych usług większe niż 1000 zł);
 • poprawiono formułę generującą dane przepisanego leku w szablonie recepty;
 • zmodyfikowano wykaz leków w kontekście stosowania znaku µ (mikro).
3.2.3.9 z dnia:
 • wprowadzono opcjonalną możliwość uaktywnienia rozwiązania polegającego na ukryciu danych adresowych i kontaktowych pacjenta. Opcja ta wyłącza dostęp do tych danych lekarzom i ma za zadanie ograniczenie możliwości nieuprawnionego wykorzystania tych danych.

W celu aktywowania tej opcji należy uruchomić GABeNET, jako "root" i z menu wybrać: "Narzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr", a następnie wprowadzić i zatwierdzić wartości:

- Nazwa: GABeNET

- Wersja: ukrywajkontakty

- Typ parametru: boolean

- Wartość parametru: 1

3.2.3.8 z dnia:
 • poprawiono problem związany z niewłaściwym drukowaniem symbolu µ (micro) na receptach.
3.2.3.7 z dnia:

Zmodyfikowano wszystkie programy wchodzące w skład pakietu GABeNET.

MGABeNET - program główny pakietu:

 • zmodyfikowano sposób logowania się- można uruchomić tylko jedno połączenie do bazy danych z pojedynczego konta użytkownika;
 • zmodyfikowano planowanie wizyt dodając możliwość podejrzenia danych ewidencyjnych pacjenta;
 • dodano indeks do tabeli m_plan wizyt przyspieszając otwieranie okna planowania wizyt;
 • zmodyfikowano dostęp do danych graficznych odblokowując dostęp do wcześniej zapisanych informacji.

MGabArch - archiwizacja i odtwarzanie danych:

 • dodano możliwość dobierania parametrów archiwizacji, dzięki czemu użytkownik może w konfiguracji archiwizacji zoptymalizować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa.

MINSTeL - zarządzanie użytkownikami i bazami danych:

 • zmodyfikowano mechanizm nadawania i odbierania uprawnień użytkowników do korzystania z bazy danych.
3.2.3.5-6 z dnia:
 • poprawiono błąd o treści "Table mgabenet m_ parampacjent dont exsist" przy wybrania opcji drukowania niektórych dokumentów (np. skierowania do szpitala);
 • poprawiono funkcjonowanie opcji udostępniania opisów innym użytkownikom programu.
3.2.3.3-4 z dnia:
 • zmodyfikowano opcję wydruku dokumentów (Uwaga: zmianie uległy szablony wydruków - dotychczasowe szablony wydruków muszą być zastąpione nowymi);
 • poprawiono funkcjonowanie filtrowania wykazu pacjentów;
 • dodano możliwość określania daty i godziny wykonania obrazów.
3.2.3.1-2 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z filtrowaniem wykazu pacjentów uniemożliwiający po wybraniu pacjenta przejście do opisów wizyt.
3.2.3.0 z dnia:
 • wprowadzono możliwość usuwania danych graficznych;
 • wprowadzono możliwość przyporządkowania pacjentów poszczególnym lekarzom (domyślnie lekarze mają dostęp do pełnego wykazu pacjentów, jednak po włączeniu tej funkcjonalności administrator i pracownicy rejestracji mogą określić to powiązanie - wówczas lekarz logując się będzie miał dostęp tylko do pacjentów z nim powiązanych). Aby aktywować tę funkcjonalność należy w menu programu wybrać Menu->Narzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr, a następnie wprowadzić wartości w poszczególnych polach:
  Nazwa: GABeNET
  Wersja: RelacjaLekarzPacjent
  Typ parametru: boolean
  Wartość parametru: true

   

  Uwaga: można wyłączyć to przyporządkowanie wprowadzając wartości jak wyżej, tylko wpisując false w polu Wartość parametru;
   

 • wprowadzono możliwość określania uprawnień dostępu do opisów i drukowanych dokumentów wykonywanych przez innych użytkowników. Opcja dostępna jest w menu programu Menu->Narzędzia administracyjne->Zarządzanie dostępem do opisów;
 • dodano narzędzie do poprawiania niewłaściwej daty urodzenia pacjenta (wprowadzenie niewłaściwej daty urodzenia pacjenta lub niewłaściwego roku urodzenia powoduje pojawianie się błędu. Narzędzie to pozwala na weryfikację niewłaściwych wpisów). Pozycja dostępna jest w menu programu Menu->Narzędzia administracyjne->Niewłaściwa data urodzenia pacjenta.
3.2.2.9 z dnia:
 • poprawiono błąd związany z szablonem wydruku opisu badania dodatkowego.
3.2.2.8 z dnia:
 • poprawiono niewłaściwe funkcjonowanie okna kreatora opisu badania (pierwszy parametr pacjenta nie był uwzględniany);
 • zmodyfikowano szablon wydruku: 'zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu'.
3.2.2.7 z dnia:
 • poprawiono funkcjonowanie okna badania dodatkowego w kontekście uruchamiania kreatora opisu;
 • zrezygnowano z opcji zakupu licencji poprzez serwis przelewy24.pl (pozostaje dostępny serwis transferuj.pl).
3.2.2.6 z dnia:

Nowa wersja wprowadza znaczące zmiany w strukturze tabel bazy danych oraz ich funkcjonowaniu, dlatego zaleca się objąć aktualizacją BEZWZGLĘDNIE wszystkie stanowiska wykorzystywane w placówce (szczególnie pracujące w sieci komputerowej). Podyktowane jest to wdrożeniem nowej funkcjonalności tzw. multi-serwera (możliwości przenoszenia danych pomiędzy różnymi filami placówki, korzystającymi z oddzielnych serwerów).

Wprowadzone modyfikacje i zmiany:

 • dodano możliwość wprowadzania informacji o wykonanych zabiegach;
 • dodano możliwość drukowania zgody pacjenta na wykonanie zabiegu;
 • dodano możliwość przygotowywania własnych (złożonych) tekstów, które mogą być wprowadzane do opisów;
 • dodano możliwość prowadzenia podręcznej bazy dokumentów nie związanych z pacjentem (np. dokumentów normatywnych Służby Zdrowia);
 • wprowadzono rejestr błędów w komunikacji z serwerem;
 • zmodyfikowano sposób korzystania z tekstów użytkownika, szablonów opisów badań, wywiadów wstępnych, opisów wizyt, skanowanych dokumentów;
 • zmodyfikowano sposób funkcjonowania okna badań dodatkowych i połączono je również z wywiadami wstępnymi, skanowanymi dokumentami oraz zabiegami;
 • wprowadzono opcję zapisywania dla każdego pacjenta dawkowania, taksacji, domyślnych zaleceń poszczególnych leków;
 • zmodyfikowano funkcjonowanie okna planowania wizyt w konterkście przyszłego wdrożenia rejestracji internetowej.
3.2.1.7 z dnia:
 • wprowadzono zobrazowania informacji ujętych w zakładkach w panelu z podstawowymi danymi pacjenta;
 • wprowadzono możliwość potwierdzania czy lekarz będzie przyjmował w określonym dniu;
 • wprowadzono możliwość wydruku zaplanowanych wizyt.
3.2.1.6 z dnia:
 • wprowadzono możliwość wstawiania formatowanego tekstu (pogrubienie, podkreślenie itp.) z kreatora do opisu badania/wizyty;
 • dodano w oknie wykazu pacjentów pole wiek.
3.2.1.5 z dnia:
 • wprowadzono możliwość korzystania z autouzupełniania pól: nazwisko, imię, kod pocztowy, miejscowość i adres w oknie ewidencji pacjenta;
 • wprowadzono możliwość określania sposobu wprowadzania tekstu (małe, duże litery) w polu adresu (ulica nr domu);
 • przeniesiono kilka mniej używanych przycisków ("Linia czasu", "Wydrukowane dokumenty", "Wywiad wstępny" i "Przepisane recepty") do menu skojarzonego z przyciskiem "Dane pacjenta";
 • przeniesiono kartę pacjenta do oddzielnej kontrolki, dzięki czemu uzyskano większy obszar do sporządzania opisu wizyty z bieżącego dnia. Karta pacjenta dostępna jest po kliknięciu w pole "Karta pacjenta":
3.2.1.4 z dnia:
 • wprowadzono filtrowanie dostępnych numerów recept zależnie od używanego wzoru (dla recept numerowych zwykłych i "Rpw.");
 • dodano do analiz statystykę ilości wykonanych badań/wizyt przez personel w zadanym okresie czasu;
 • wprowadzono możliwość skopiowania poprzedniego opisu wizyty.
3.2.1.3 z dnia:
 • wprowadzono możliwość kopiowania leków z poprzednich recept wystawianych pacjentowi;
 • dodano możliwość podglądu świadczeń zrealizowanych dla pacjenta;
 • zaimplementowano opcję automatycznego wpisywania dostępnego numeru recepty z przyznanej puli, gdy opcja "Numer recepty" jest zaznaczona oraz "Drukuj na gotowym blankiecie recepty" jest odznaczona.
3.2.1.2 z dnia:

Wyprowadzono możliwość:

 • rozliczania wykonanych świadczeń;
 • kopiowania poprzedniego opisu do dzisiejszej wizyty;
 • automatycznego wstawiania "pierwszego wolnego" numeru recepty.
3.2.1.1 z dnia:
 • poprawiono funkcjonowanie moduły do wystawiania rachunków pacjentom;
 • dodano dwa wydruki: wynik inseminacji oraz wynik badania nasienia.
3.2.1.0 z dnia:
 • zmodyfikowano okno logowania zmieniając kolor czcionki (przy wprowadzaniu danych do logowania);
 • zwiększono długość pola tytułu naukowego zalogowanego użytkownika.
3.2.0.9 z dnia:
 • poprawiono błąd powodujący zablokowanie transakcji podczas wprowadzania opisu badania dodatkowego;
 • poprawiono błąd, który pojawiał się przy zamykaniu systemu, gdy podczas pracy z programem korzystano z opcji skanowania (dodawanie obrazów z plików).
3.1.9.8 z dnia:
 • zmodyfikowano oprogramowanie w kontekście umożliwienia modyfikacji struktury bazy danych przy przejściu ze starszych wersji (stwierdzono błąd przy przechodzeniu z wersji 3.1.5.9 do 3.2.0.7) do najnowszej;
 • zmodyfikowano funkcjonowanie pola opisów wizyt w taki sposób, aby przy wydrukach, uruchomieniu kreatora badani dodatkowego, receptach itp. kursor w oknie opisu nie zmieniał położenia (nie przemieszczał się do początku tekstu).
3.1.9.6-7 z dnia:

Opis zmian dotyczy modyfikacji od wersji 3.1.9.5:

 • wprowadzono możliwość zarządzania wydrukami;
 • dodano szereg nowych druków (zaświadczenie dla KRUS i ZUS, zaświadczenie o leczeniu, recepta okularowa itd.);
 • wprowadzono rejestrowanie zmian w opisach badań i wizyt;
 • dodano możliwość korzystania z formatowania tekstu w opisach badań i wizyt;
 • dodano możliwość określania grup tematycznych zakładek informacyjnych dotyczących pacjenta (np. rozpoznanie, zalecenia) oraz redagowania treści tych zakładek odnoszących się do poszczególnych pacjentów;
 • dodano możliwość drukowania zaleceń dla pacjenta (zawierających informacje o przepisanych lekach na recepcie oraz część opisową);
 • wprowadzono podręczny wykaz placówek medycznych do wykorzystania przy wypełnianiu druków medycznych.
3.1.9.5 z dnia:
 • wprowadzono możliwość umieszczania w pieczęci nagłówkowej wydruków informacji odnośnie specjalizacji/nazwy poradni (zależnie od danych zalogowanego użytkownika);
 • zmodyfikowano system zapisywania wykonanych wydruków - wykonane wydruki zapisywane są do bazy danych. Korzystając z "karty pacjenta" można je przeglądać.
3.1.9.4 z dnia:
 • wyłączono autouzupełnianie wprowadzanych podstawowych danych o pacjencie (nazwisko, imię, dane adresowe);
 • dodano możliwość sprawdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń (eWUŚ).
3.1.9.3 z dnia:
 • dodano możliwość formatowania tekstu wprowadzanego w opisach badań i wizyt (podrubienie, podkreślenie pochylenie, przekreślenie, styl i wielkość czcionki oraz wypunktowywanie).